Общи Условия

Този превоз се реализира по всички права и задължения на страните, съгл. Конвенцията за договора за международен превоз на стоки по шосе (CMR) и ТИР конвенцията, актуални издания и страните признават разменената по факс и e-mail кореспонденция за официален договор.
 – Фирмата – превозвач трябва да предостави всички необходими документи за извършване на международен или вътрешен транспорт; Превозвачът е длъжен да представи на “Ка- Спийд” ЕООД валидна застраховка „Отговорност на превозвача“ за заявения с настоящата заявка превоз, като спазва стриктно задълженията си по застрахователния договор. Превозвачът е длъжен да паркира автомобила само на охраняеми паркинги и да не оставя превозното средство без надзор.

 Превозвачът гарантира, че използваните транспортни средства и персоналът му отговарят на всички нормативни изисквания, в това число Превозвачът разполага с всички разрешителни, лицензи и необходими документи за извършване на заявения превоз. Превозното средство трябва да се намира в изправно техническо състояние след минат редовен технически преглед.
 – Стоки под температурен режим да се превозват в чисти камиони, с изправен термограф и задължително  принтиране на термолента и изпращане с придружаващите документи;
 – 24 часа безденгубен срок за натоварване и 48 часа за разтоварване според зададените дати на товарене и разтоварване в заявката;
 – Стоката да не се претоварва, освен ако това не е писмено договорено с нас.
 – Не се позволява публикуването на товарите в интернет пространството и транспортно-спедиторските борси, освен ако това не е писмено договорено с нас.
 – При катастрофа, пожар, кражба, форсмажор или друг инцидент, превозвачът е длъжен незабавно да ни информир, както и компетентните местни полицейски и други власти, и изисква съставянето на официални документи, удостоверяващи събитието. Превозвачът е длъжен да ни съдейства за изясняването на всякакви случаи на неизпълнение на закона и настоящата заявка.
 -Задължително предварително ни информирайте при несъответствие на разтоварния адрес по ЧМР и Заявка/Договор.

Превозвачът се задължава да поддържа в добро хигиенно състояние транспортното средство – да няма мръсотия, неприятни миризми, течове, висока запрашеност в транспортния отсег и други замърсявания. Доставчикът на услуги трябва да осигури контролирана температура на продукта. Устройствата за измерване и наблюдение, необходими за осигуряване на съответствие с изискванията на продукта /температура/ трябва да бъдат калибрирани. Когато се транспортират различни продукти, те трябва да бъдат ясно разделени, за да няма кръстосано замърсяване. Превозвачът гарантира ефективна и бърза реакция за изземване и изтегляне на превозваният продукт. Превозвачът поема отговорност за качеството и безопасността на превозваните продукти, защита на храната и измами с храни. Превозвачът е длъжен да дава ежедневна информация за това къде се намира автомобилът му.

Шофьорът е длъжен:
 –  да следи за здравината на опаковките и броя на колетите, които се товарят в камиона;
 – да следи за правилното натоварване и да укрепи при необходимост товара така, че да пристигне здрав и невредим при получателя;
 -ако стоката е хладилна, да измери температурата, на която натоварва хладилния товар и да изпрати снимка от момента на замерването;
 -да провери точността на данните в товарителницата относно брой и маркировка на колетите;
 – при повредени опаковки, при невъзможност да брои или при несъответствие между броя на действително натоварените колети и тези, вписани в товарителницата, да нанесе забележките си в графа “Забележки на превозвача” на товарителницата;
 – материално отговорно лице;
 – да подпише и подпечата всички екземпляри на товарителницата.

Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражен съд при Асоциация за развитие на правото, с БУЛСТАТ:176925654 и седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Марица № 91, съобразно конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки, Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения и действащото законодателство.

С оглед характера на предоставяните от нас  услуги, както и обявената световна пандемия от ,,Коронавирус COVID-19” и въведеното извънредно положение в европейските държави, считаме, че се намираме в хипотеза на  ,,непреодолима сила- форсмажорно обстоятелство“ по смисъла на чл. 306 от ТЗ и съгласно правото на ЕС, поради което, дружеството ни следва да бъде освободено от заплащане на неустойки, лихви, отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, а срокът за изпълнение на паричните задължения, следва да бъде удължен със срока, необходим за преустановяване условията на непреодолима сила“.