Политики за Поверителност

1. Кои сме ние?

Ка-Спийд е администратор на лични данни и се придържа към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме.

Ка-Спийд зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Независимо дали сте възложител на услугите, които предлагаме, или само се ползвате от тях, Вие попадате под закрилата на тази Политика за поверителност. Тя предоставя информация за начина, по който Ка-Спийд обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашите уебсайтове или контрагент.

2. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

„Ка-СПИЙД“ ЕООД,
ул. „Скопие“ № 37
Пловдив, 4004, България

Телефон: +359 89 888 6467; +359 88 544 0304

Електронна поща: kaspeedltd@gmail.com

3. Каква информация събираме за Вас?

Ка-Спийд обработва основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на някой от нашите уебсайтове. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни, и от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.

Личните данни, които събираме за Вас са:
– Лична информация за посещенията Ви в уебсайта, включително, но не само, данни за трафика, данни за местоположението, уеб дневници, съдържание от анкети и формуляри за обратна връзка, както и други комуникационни данни, и ресурсите, до които имате достъп. Събирането на тази лична информация ще направи посещението Ви в Уебсайта по-лесно в бъдеще, тъй като ще можем да Ви предложим съдържание, което е подходящо за Вас, въз основа на местоположението, от което осъществявате достъп до уебсайта;
– Всяка информация, която ни предоставяте, когато използвате нашите формуляри за обратна връзка, или и по-специално: име, фамилия, имейл адрес и телефонен номер;
– Когато използвате нашите онлайн услуги, ние съхраняваме „бисквитки“, както е описано по-подробно в нашата „Политика за бисквитки“.

*Бисквитките са файлове с малко количество данни, които обикновено използват анонимен уникален идентификатор. Те се изпращат в браузъра Ви от уебсайта, който посещавате, и се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър.
Нашият уебсайт използва тези „бисквитки“ за събиране на информация и за подобряване на сайта. Имате възможност да приемете или откажете тези бисквитки и да знаете кога бисквитка се изпраща на Вашия компютър. Ако решите да откажете нашите бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашия сайт.

4. Защо са ни нужни Вашите данни?

Ка-Спийд обработва лични данни само за конкретни и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин, несъвместим с установените цели. Ка-Спийд обработва лични данни, получени чрез Уебсайта, за следните цели:
– Предоставяне на информация за услугите на дружеството, в случай на получено запитване;
– Осъществяване на връзка с лица, които са заявили интерес към услугите на Ка-Спийд , с оглед търговската дейност на дружеството;
– Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на Уебсайта;
– Преброяване на посещаемостта на Уебсайта;
– Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

5. Какво правим със събраните лични данни?

Ка-Спийд обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Принципи, които спазваме при обработка на лични данни:
– Да се събират данни за конкретни, точно определени и законни цели и да не се обработват по начин, несъвместим с тези цели. (*допълнително обработване на личните данни за исторически, статистически, научни цели или други цели е допустимо, при условие, че ние, като администратор, осигуряваме подходяща защита, като гарантираме, че данните не се обработват за други цели);
– Да бъдат съотносими, свързани с и ненадхвърлящи целите, за които се обработват;
– Да бъдат верни и точни, а при необходимост да се актуализират, заличават или коригират;
– Да се поддържат във вид, който позволява идентифициране на съответните физически лица за период не по-дълъг от необходимия за целите, за които тези данни се обработват. (*личните данни, които ще се съхраняват за по-дълъг период за исторически, статистически, научни цели или други цели, се поддържат във вид, непозволяващ идентифицирането на физическите лица).

6. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

Ка-Спийд разкрива Вашите лични данни само в следните случаи:
– Само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
– На лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;
– При възлагане на подизпълнител за осъществяване на анализ на посещенията на уебсайта и за маркетингови дейности;
– На наши партньори, които работят по възлагане на Ка-Спийд на основата на договорни отношения и ни помагат да Ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни.

Ка-Спийд взема мерки всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да се съобразяват с Политиката на Ка-Спийд за защита на личните данни. За нас е важно да ползваме услугите само на такива лица, които се отнасят отговорно към защитата на личните данни и прилагат подходящи технически организационни мерки.

7. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани. В случаи на липса на такъв законен срок, Ка-Спийд приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения. Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

8. Какви са Вашите права?

– Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
– Да искате достъп до тях;
– Да искате коригирането им, ако са неточни;
– Да искате заличаването им;
– Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);
– Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
– Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти.